SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kristinehamns GS
"Gymnastik för alla" 100 år 2024 !
Kristinehamns Gymnastik Sällskap - KGS - grundades 1924 och är idag en av Värmlands största gymnastikförening. Vi är just nu ca 700 medlemmar, från 3 år till seniorer och dryga 80 år.
Vi är ca 80 st ledare som har olika typer av grupper som Familj- och barn gymnastik, Parkour, Action, Truppgymnastik nivå 4-8, Gymmix och Senior.
 
Vi bedriver vår verksamhet i kommunens hallar och Regionens hall: KPS hallen, Djurgårdshallen samt i Mariebergshallen. Från och med våren 2024 så flyttar vi in med stora delar av vår verksamhet i vår nya Truppgymnastikhall som heter Hoppet.
 
Familjegympa: Här är det barn 3-4 år som har med sig någon vuxen under gympa passet. Vi tränar alla de grundmotoriska färdigheterna och det sociala samspelet.
 
Barn 5-6 år: Här fortsätter samma typ av träning som i familjegympan och mycket lek fast utan att mamma/pappa är med. Finns både pojk- flick- och blandade grupper.
 
Träninggymnastik: Från 7 år. Både pojk- och flickgrupper. Här är det inriktat på redskap, lek/dans. Det är valfritt att tävla på en enkel grundnivå eller inte alls. Det finns även Action och Parkour-grupper för barn mellan 7-15 år.
 
Tävlingsgrupper: KGS tävlingsverksamhet är inriktad på truppgymnastik, dvs att man tävlar i lag i 3 moment. Matta/tumbling, hopp och fristående(dans). Här finns våra grupper nivå 8, 7, 6 och 4 i dagsläget. Att de olika typerna av trupper finns beror på att man kan tävla på olika svårighetsnivåer inom truppgymnastik. För att börja träna i de olika trupperna krävs att man klarar vissa moment som redogörs i den s k Röda tråden.
 
Gruppträning Gymmix: Här finns alla möjligheter till olika sorters träning på olika nivåer. Alla pass och övningarna i passen kan anpassas till just din nivå eller dagsform. Denna gruppträning är för alla!
 

 

 

KGS stadgar

Stadgar för Kristinehamns Gymnastik Sällskap KGS

Stiftat 1924

Reviderade 2011

Idrottens mål och inriktning

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller att uppnå tävlingsresultat. Den skall inriktas på att utveckla individen positivt i fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt avseende.

Idrotten skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla. Den ska organiseras enligt demokratiska principer, där individuellt inflytande och ansvartagande eftersträvas.

Idrotten skall respektera alla människors lika värde.

 

Allmänna bestämmelser

 

§ 1 Ändamål

Kristinehamns GS har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” samt främja god kamrat- och idrottsanda och verka för en dopingfri idrott.

 

§ 2 Sammansättning

KGS består av de personer som är medlemmar i föreningen.

 

§ 3 Tillhörighet

KGS är medlem i Gymnastikförbundet (SF) och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). KGS tillhör dessutom Värmlands Idrottsförbund (VIF) samt Gymnastikförbundet Mellansvenska (SDF).

KGS är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser. På begäran är KGS skyldig att lämna ut föreningens handlingar om någon av dessa organisationer begär detta.

 

§ 4 Beslutande organ

KGS beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5 Firmatecknare

KGS firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter utsedda personer, gemensamt eller var och en för sig.

 

§ 6 Verksamhet-, räkenskaps- och arbetsår.

KGS verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m.1 januari t.o.m. 31 december.

Arbetsåret för styrelsen omfattar tiden från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

 

§ 7 Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar tas frågan upp på nästa årsmöte eller avgörs i brådskande falla av styrelsen. Medlem kan inte gå till allmän domstol om tillämpning av dessa stadgar utan tvist skall istället avgöras enlighet med idrottens regler.

 

§ 8 Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen avges. Kan göras av såväl medlem som styrelse.

 

§ 9 Upplösning av förening

För upplösning av KGS krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av KGS anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt gymnastikfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta uppgifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart sändas till Gymnastikförbundet centralt.

 

Föreningens medlemmar

 

§ 10 Medlemskap

Person som betalt medlems/terminsavgift beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att personen kommer att motarbeta KGS ändamål och intressen. Beslut att avslå medlemskap fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas.

Beslutet får överklagas av den berörde enligt RF:s stadgar.

 

§ 11 Utträde

Medlem som inte betalt medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 12 Uteslutning mm.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den inte betalat medlemsavgift, motarbetat KGS verksamhet eller skadat föreningens intressen.

Beslutet kan begränsas till att omfatta en viss tid, max 6 månader. Styrelsen kan även meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig, inom 14 dagar.

Beslut om uteslutning och varning fattas av KGS styrelse och kan överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 13 Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om KGS angelägenheter.
 • skall följa KGS stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa § 3 i nämnda organisationers stadgar bestämmelser och beslut.
 • skall betala de avgifter som beslutats av KGS.
 • får inte låna ut eller överlåta personligt termins- eller medlemskort.
 • har inte rätt till del av KGS behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att deltaga i KGS idrottsliga verksamhet.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande från styrelsen, eller av styrelsen utsedd person.

 

Årsmöten och extra årsmöten

 

§ 15 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är KGS högst beslutande organ, hålls senast i början av mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen skall kungöras senast 3 veckor innan mötet till medlemmarna. Då skall även förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen el. dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga med väsentlig betydelse skall detta anges.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget skall finnas tillgängliga 1 vecka före årsmötet.

 

 

§ 16 Förslag till ärenden att behandla av årsmötet

Medlem (motion) och styrelse (proposition) har rätt att avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan årsmötet och de ska avge ett skriftligt yttrande på förslaget.

 

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagrätt på årsmötet.

Medlem som betalt medlemsavgift samt under mötesåret fyller lägst 16 år samt ständiga ledamöter har rösträtt. Den är personlig och kan ej överlåtas.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är på mötet.

 

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering).

Alla frågor utom § 8 och § 9 bestäms av enkel majoritet, absolut eller relativ. 

Omröstning sker öppet om ingen medlem begär att val ska ske slutet. Val sker genom relativ majoritet, dvs de som får flest röster väljs. Om det är lika kan ordförande vid mötet ha utslagsröst, om personen är röstberättigad. Annars avgörs lika röstetal av lotten.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av KGS.

 

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötets utlyst på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  

          verksamhetsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

      och räkenskapsåret.

8.   Fastställande av balansräkning

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Beslut med anledning av KGS vinst eller förlust enligt balansräkning.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Val av:

       a) föreningens ordförande för en tid av ett år

       b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år (ev. fyllnadsval och val av suppleanter)

       c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

       d) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en utses till ordförande

       e) ombud till Gymnastikförbundets möten där KGS äger rätt att representera

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor

Beslut av fråga av ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen i mötet.

 

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. De är skydiga att göra det om 1/10 av KGS medlemmar eller en revisor begär det. Detta görs skriftligen

När styrelsen mottagit en sådan begäran skall en kallelse om detta möte gå ut inom 2 veckor och mötet skall hållas inom 2 månader.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till förhandling.

Rösträtt och beslutsrätt gäller som i § 17 och 18.

Valberedningen

 

§ 23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter. Antalet bör vara lika fördelade mellan könen och olika åldersgrupper bör finnas representerade. Ordförande kallar till möte.

Valberedningen skall senast 8 veckor innan årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag för röstberättigade medlemmar.

 

 

Revisorer

 

§ 24 Revision

Revisorerna har rätt till att fortlöpande ta del av KGS räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 2 veckor före årsmötet.

 

 

Styrelsen

 

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden, samt högst 8 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs. De får även utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men yttrande och förslagsrätt. Den personen kan även utses till en befattning inom styrelsen. Årsmötet kan också utse 2 suppleanter.

 

§ 26 Styrelsens åligganden

Styrelsen är KGS beslutande organ mellan årsmötena och ansvarar för föreningens angelägenheter. Detta inom ramen av RF:s och SF:s stadgar och för medlemmarnas intressen.

Styrelsen skall:

 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • se till att gällande lagar och regler följs
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara och förvalta föreningens tillgångar
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 24 och förbereda årsmötet

 

Ordföranden:

 • är KGS officiella representant
 • leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar

och regler efterlevs

 • ersätts av vice ordförande vid förhinder

 

Sekreteraren:

 • förbereda styrelsens sammanträden i samråd med ordföranden
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvarade på ett tryggt sätt
 • underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta verksamhetsberättelsen i samverkan med övriga styrelsen
 • föra medlemsförteckning

 

 

Kassören:

 • svara för föreningens bokföring
 • årligen upprätta en balans- och resultaträkning
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • se till att KGS medlemmar, byggnader och materiel är försäkrade på ett betryggande sätt
 • i förekommande fall avge självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter mm inom skatte- och avgiftsområdet
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer
 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter

 

Materialförvaltare:

 • föra inventarieförteckning över KGS material
 • sköta om idrottsmaterial, redskap och musikanläggningar
 • ansvara för nycklar och ”taggar” till gymnastikhallarna

 

Kontaktpersoner:

 • för varje disciplin sköta kontakten mellan ledarna och styrelsen
 • samordna den övergripande planeringen av den rent idrottsliga verksamheten för varje disciplin
 • planera praktiskt och genomföra uppvisningar och tävlingar
 • stämma av behovet av nya ledare och utbildningsbehovet för varje disciplin

 

Styrelsemedlemmarnas arbete kan även delegeras till anställd kanslist eller annan ledare/medlem efter styrelsens beslut. Vid speciella arrangemang kan projektgrupper utses.

 

§ 27 Kallelse, beslutsrätt och röstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller efter gemensam överenskommelse av ledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Vid röstning gäller relativ majoritet, dvs flest röster vinner. Röstning får inte ske via ombud.

I brådskande fall får ordföranden bestämma om beslut kan tas via telefon/mail kontakt. Detta beslut protokollförs vid nästa styrelsesammanträde. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Styrelsen kan överlåta sin beslutsrätt till enskild person eller anställd i enskilda ärenden. Dessa ärende skall dock fortlöpande rapporteras till styrelsen.